Själens båda krafter

Själen bestit­ter två krafter: den som rör tålam­od, kon­troll och åter­håll­samhet; samt den som rör vän­lighet, och att utföra verk som ger själen per­fek­tion. Kom­bi­na­tio­nen av dessa båda krafter led­er till själens per­fek­tion. Män­niskor kan i det­ta avseende delas i fyra kat­e­gori­er. Högst är den som besit­ter båda krafter­na, och lägst är den som inte… Fort­sätt läsa Själens båda krafter

Publicerat den
Kategoriserat som Själen

Disktraktioner från Allah

Allah, den Allsmäk­tige, har sagt att världen är en orsak till rivalitet över rike­dom och barn. Var per­son vill få mer än vad andra har. Man gläds när man ser att man har mer rike­dom och fler barn, och man älskar att upp­märk­sam­mas för det. Det­ta är den främ­s­ta orsak­en till dis­trak­tion från Allah och… Fort­sätt läsa Disk­trak­tion­er från Allah

Publicerat den
Kategoriserat som Begär, Vanor

Två former av skryt

Allah, ärad vare Han, har berät­tat för oss att vi skry­ter inför varan­dra om värld­sli­ga ting. Någon försök­er vin­na den­na värld för att skry­ta om vin­sten inför andra. Det­ta är fal­l­et med alla som försök­er upp­nå något enkom för ärans skull; vare sig det gäller pen­gar, rang, makt, kun­skap eller rät­tfärdighet. Att skry­ta kan vara… Fort­sätt läsa Två for­mer av skryt

Publicerat den
Kategoriserat som Begär

Allahs minsta tjänst

Dawud (frid vare med hon­om) sa: “Herre, nämn för mig den min­s­ta tjänst du har gjort mig.” Allah uppen­ba­rade för Dawud hon­om: “Dawud, ta ett ande­tag.” Dawud (frid vare med hon­om) gjorde det och Allah sa: “Det­ta är min min­s­ta tjänst gen­te­mot dig.”

Publicerat den
Kategoriserat som Tacksamhet

Barriärer för Allahs nåd

Tjänaren bör inse att han måste rena marken innan barmhär­tighetens regn fall­er. Han måste likaså ren­sa marken från ogräs så att väx­ter­na gror snab­bare. Om plat­sen inte är redo, kom­mer barmhär­tighetens regn inte att finna en plats att fal­la över. Om plat­sen där­till är redo och lämplig för reg­net, men tjänaren inte ren­sat ogräset, då… Fort­sätt läsa Bar­riär­er för Allahs nåd

Publicerat den
Kategoriserat som Nåd

Överlevnad genom tålamod

Tålam­od vid Allah är att över­l­e­va; ty när tjänaren är med Allah är allt lätt. Han bär tun­ga bör­dor utan att uppl­e­va några prob­lem. När tjänaren tyr sig till Allah och inte för­l­i­tar sig till skapelsen eller sig själv; förskaf­far sig hjär­tat och själen ett annat liv. Han når därigenom en annan sta­tus än vad… Fort­sätt läsa Över­lev­nad genom tålamod

Publicerat den
Kategoriserat som Tålamod

Anledningar till förlåtelse

Allah, den upphöjde, stryk­er ut de för­b­jud­na han­dlin­gar­na. Han till­intet­gör deras inverkan med anled­ning av vis­sa av Hans tjänares han­dlin­gar och mån­ga andra sak­er. Han avskriv­er dem genom upprik­tig ånger, för­lå­telse och goda gärningar; smär­ta åsamkad av sorg, änglar­nas bön­er om för­lå­telse och de troen­des bön. När den troende väl läm­nar den­na värld, för­låter Allah syn­der genom… Fort­sätt läsa Anled­ningar till förlåtelse

Lust och begär

Delar änglar­na någon form av tålam­od med män­niskan?  Änglar kan inte ge uttryck för begär på sätt så att det övervin­ner deras för­nuft och kun­nande. Hän­given­het och lyd­nad är för dem som det är för en män­niska att andas. Där­för är det otänkbart att änglar har tålam­od, vars essens är att hål­la för­nuftets och reli­gio­nens… Fort­sätt läsa Lust och begär

Publicerat den
Kategoriserat som Begär

Etablera nya vanor

Det sägs att återkom­mande övn­ing led­er till att en män­niskas natur förän­dras. Det bety­der att när man gör något regel­bun­det, då kom­mer det att etableras som en vana och bli en del av ens naturli­ga dis­po­si­tion. Vanor förän­drar där­till ens natur. Man anstränger sig i att utö­va tålam­od tills det ter sig naturlig. På sam­ma… Fort­sätt läsa Etablera nya vanor

Publicerat den
Kategoriserat som Vanor