Disktraktioner från Allah

Allah, den Allsmäk­tige, har sagt att världen är en orsak till rivalitet över rike­dom och barn. Var per­son vill få mer än vad andra har. Man gläds när man ser att man har mer rike­dom och fler barn, och man älskar att upp­märk­sam­mas för det. Det­ta är den främ­s­ta orsak­en till dis­trak­tion från Allah och… Fort­sätt läsa Disk­trak­tion­er från Allah

Publicerat den
Kategoriserat som Begär, Vanor

Två former av skryt

Allah, ärad vare Han, har berät­tat för oss att vi skry­ter inför varan­dra om värld­sli­ga ting. Någon försök­er vin­na den­na värld för att skry­ta om vin­sten inför andra. Det­ta är fal­l­et med alla som försök­er upp­nå något enkom för ärans skull; vare sig det gäller pen­gar, rang, makt, kun­skap eller rät­tfärdighet. Att skry­ta kan vara… Fort­sätt läsa Två for­mer av skryt

Publicerat den
Kategoriserat som Begär

Lust och begär

Delar änglar­na någon form av tålam­od med män­niskan?  Änglar kan inte ge uttryck för begär på sätt så att det övervin­ner deras för­nuft och kun­nande. Hän­given­het och lyd­nad är för dem som det är för en män­niska att andas. Där­för är det otänkbart att änglar har tålam­od, vars essens är att hål­la för­nuftets och reli­gio­nens… Fort­sätt läsa Lust och begär

Publicerat den
Kategoriserat som Begär