Anledningar till förlåtelse

Allah, den upphöjde, stryk­er ut de för­b­jud­na han­dlin­gar­na. Han till­intet­gör deras inverkan med anled­ning av vis­sa av Hans tjänares han­dlin­gar och mån­ga andra sak­er. Han avskriv­er dem genom upprik­tig ånger, för­lå­telse och goda gärningar; smär­ta åsamkad av sorg, änglar­nas bön­er om för­lå­telse och de troen­des bön. När den troende väl läm­nar den­na värld, för­låter Allah syn­der genom… Fort­sätt läsa Anled­ningar till förlåtelse