Disktraktioner från Allah

Allah, den Allsmäk­tige, har sagt att världen är en orsak till rivalitet över rike­dom och barn. Var per­son vill få mer än vad andra har. Man gläds när man ser att man har mer rike­dom och fler barn, och man älskar att upp­märk­sam­mas för det. Det­ta är den främ­s­ta orsak­en till dis­trak­tion från Allah och… Fort­sätt läsa Disk­trak­tion­er från Allah

Publicerat den
Kategoriserat som Begär, Vanor

Etablera nya vanor

Det sägs att återkom­mande övn­ing led­er till att en män­niskas natur förän­dras. Det bety­der att när man gör något regel­bun­det, då kom­mer det att etableras som en vana och bli en del av ens naturli­ga dis­po­si­tion. Vanor förän­drar där­till ens natur. Man anstränger sig i att utö­va tålam­od tills det ter sig naturlig. På sam­ma… Fort­sätt läsa Etablera nya vanor

Publicerat den
Kategoriserat som Vanor