Disktraktioner från Allah

Allah, den Allsmäk­tige, har sagt att världen är en orsak till rivalitet över rike­dom och barn. Var per­son vill få mer än vad andra har. Man gläds när man ser att man har mer rike­dom och fler barn, och man älskar att upp­märk­sam­mas för det. Det­ta är den främ­s­ta orsak­en till dis­trak­tion från Allah och livet efter detta.

Allah, den Allsmäk­tige, påpekar det­ta i Koranen:

Ni finner ert nöje i att över­glän­sa varan­dra i rike­dom och värld­sli­ga framgån­gar ända till dess ni står vid gravens rand. Ack nej! En dag skall ni få veta [ert misstag]!

Kora­nen 102:1–3

Att strä­va efter mer innefat­tar alla aspek­ter av livet. Den som är sys­sel­satt med det­ta dis­tra­heras från Allah och det Nästkom­mande, och versen för­ma­nar hon­om kring detta.

Som­li­ga dis­tra­heras av att strä­va efter rike­dom medan andra befat­tar sig med att nå ära eller inhäm­ta mer kun­skap för att kun­na skry­ta och kän­na stol­thet. En sådan mans fall är värre än den som strä­var efter rike­dom eller högre rang efter­som den förs­ta använ­der det nästkom­mande livets medel för att vin­na något i den­na världen, medan den senare använ­der den­na världs medel för att få mer av den.