Etablera nya vanor

Det sägs att återkom­mande övn­ing led­er till att en män­niskas natur förän­dras. Det bety­der att när man gör något regel­bun­det, då kom­mer det att etableras som en vana och bli en del av ens naturli­ga disposition.

Vanor förän­drar där­till ens natur. Man anstränger sig i att utö­va tålam­od tills det ter sig naturlig. På sam­ma sätt blir uthål­lighet, värdighet, lugn och fas­thet en del av en per­sons inföd­da karak­tär när han ständigt försök­er anta dem. De vis­ar att Allah, den Allsmäk­tige, har ska­p­at poten­tialen för lärande och anpass­ning hos människor.

Omvan­dling av den naturli­ga dis­po­si­tio­nen är inte omöjlig. Den­na omvan­dling kan dock vara svag och man kan återgå till sin ursprung­li­ga karak­tär av min­s­ta anledning.

Även om den nya vanan är starkt förankrad är den inte nöd­vändigtvis ful­län­dad. När det finns en dominerande orsak kan man riskera att åter­vän­da till sina tidi­gare vanor.

I vis­sa fall är omvan­dlin­gen så väl förankrad att den nyförvär­vade karak­tären blir en andra natur. Det blir då näs­tan omöjligt att återgå till den tidi­gare karaktären.