Lust och begär

Delar änglar­na någon form av tålam­od med människan? 

Änglar kan inte ge uttryck för begär på sätt så att det övervin­ner deras för­nuft och kun­nande. Hän­given­het och lyd­nad är för dem som det är för en män­niska att andas. Där­för är det otänkbart att änglar har tålam­od, vars essens är att hål­la för­nuftets och reli­gio­nens krafter i schack mot lust och begär.

Änglar har en kval­ité av stånd­fas­thet som pas­sar dem; det vill säga att de är fast förankrade i det syfte som de har ska­p­ats för, utan någon form av lust och begär.

När någons tålam­od är så fast förankrat att det vin­ner gen­te­mot lust och begär, då når den­na per­son änglar­nas nivå. Är däre­mot begären och lus­tens motiv starkare än tålam­od­et, då når denne djävu­lens ranker. När man inte kan avstå från mat, dryck eller intim sam­varo, då når man djurens nivå.

Qatadah sa:

Allah, den Allsmäk­tige ska­pade änglar med för­nuft men utan begär. Han ska­pade djur med begär men för­nuft. Han ska­pade män­niskan och gav henne för­må­gan att reson­era och att ha begär. Så om en män­niskas för­nuft dominerar över hennes begär, då är hon som änglar­na. Men om hennes begär styr hennes för­nuft, då är hon som djuren.