Rättigheter

Du har tillstånd att:

  • Dela — kopiera och vidare­dis­tribuera mate­ri­alet oavsett medi­um eller format
  • Bear­be­ta — remixa, trans­formera, och bygg vidare på materialet
  • för alla ändamål, även kommersiellt.

På följande villkor:

  • Inga ytterli­gare begrän­sningar — Du får inte tilläm­pa lagli­ga begrän­sningar eller tek­nol­o­giska metoder som juridiskt begrän­sar andra från att gör något som licensen tillåter.

Anmärkningar: