Upplyfta av tålamod och tacksamhet

Tålam­od (sabr) är det fun­da­ment som den troende åter­vän­der till och finner stöd i.

Den som sak­nar tålam­od har liten eller ingen tro; om denne skulle ha någon tro att tala om alls, är den­na tro svag och för­sum­bar. En sådan per­son till­hör därav dem som till­ber Allah på ett sätt som att de befann sig vid kan­ten av en avgrund.

Om gott kom­mer till dem är de nöj­da, men om Han prö­var dem, återgår de till deras gam­la vanor. De har då för­lorat både den­na världen och den nästkommande.

De lyck­li­ga är de som upp­når det bäs­ta genom deras stån­dak­tighet. De går då vidare till de högs­ta leden och träder in i lyck­ans trädgård upplyf­ta av deras tålam­od och tacksamhet.

Det­ta är utifrån Allahs gåvor; Han bevil­jar dem till vem Han så önskar.