Två former av skryt

Allah, ärad vare Han, har berät­tat för oss att vi skry­ter inför varan­dra om värld­sli­ga ting. Någon försök­er vin­na den­na värld för att skry­ta om vin­sten inför andra. Det­ta är fal­l­et med alla som försök­er upp­nå något enkom för ärans skull; vare sig det gäller pen­gar, rang, makt, kun­skap eller rättfärdighet.

Att skry­ta kan vara av två slag: klan­dervärd eller berömvärd.

Klan­dervärd skryt avs­er det som män­niskor engager­ar sig i och som gäller rent värld­sli­ga ting.

Berömvärd skryt berör näs­ta liv och det­ta krävs av de troende. 

Det bety­der att en per­son som har utmärkt sig inom ett visst område kän­ner sig avund­sjuk om någon annan upp­når det­sam­ma. Han före­drar att bevara sina presta­tion­er utes­lu­tande för sig själv.

Kora­nen upp­muntrar män­niskor till att tävla i den­na frå­ga, vilket innebär att var man bör försö­ka kom­ma före de andra.